Barion Pixel

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. A Szabályzat alapvető célja

A jelen Szabályzat alapvető célja, hogy meghatározza az Vet-Home Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Gólya utca 25.; Cégjegyzékszám:13 09 163936, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Bíróság mint cégbíróság, adószám: 12740332-2-13) – a továbbiakban, mint Társaság – által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során, minden érintett (továbbiakban: Felhasználó) számára, biztosítsa az információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását a személyes adatainak kezelése és gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A Webáruház Szolgáltatás technikai hátterét az inShop.hu webáruház Kft. (1141 Budapest, Komócsy utca 5.) biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését Szolgáltató maga végzi.

II. Az adatkezelő megnevezése

Név: Vet-Home Kft.

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Gólya utca 25.

Levelezési cím: 2085 Pilisvörösár, Fő út 55.

Telefonszám: +36-26-330-348

E-mail cím: info@vethome.hu

III. Adatkezelésre vonatkozó alapvető jogszabályok és alapfogalmak:

-Alaptörvény

-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő -szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

-a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

a) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

b)    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

c) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

d) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

e) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

IV. A Társaság által kezelt személyes adatok köre:

4.1. Regisztráció. Az érvényes regisztráció érdekében a Felhasználónak meg kell adnia a következő személyes adatait:

felhasználónév, saját e-mail cím, jelszó, számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település,

irányítószám), szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám) és telefonszám.

4.2. A honlap látogatottsági adatok körében a Társaság által használt rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4.3: Cookie felhelyezése Facebook megosztás céljából, adatgyűjtés nem történik.

V. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1. Az adatkezelésre a www.innomarket.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak Felhasználóinak (érintetteknek) önkéntes, tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat alapján a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

5.2. Ennek megfelelően, az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) a) pontja alapján, az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, így különösen a regisztrációval, és a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.3. Az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak elérhetőségének biztosítása. A Társaság által üzemeltetett Webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról. A vonatkozó törvényi rendelkezések alapján, a Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

5.4. Az esetlegesen automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

5.5. A Társaság, mint Adatkezelő a megadott személyes adatokat az itt írt céloktól eltérő célokra nem használja és használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – kivéve, ha a törvény eltérően nem rendelkezik – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.6. A Társaság, mint adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó felelős. Ennek következtében a Felhasználó e-mail az címének megadásakor egyidejűleg felelősséget is vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Erre a felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag, azt a Felhasználót terheli, aki az adott e-mail címen regisztrált.

VI. Az adatkezelés időtartama

6.1. A Felhasználó általi regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

VII. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

7.1. Az adatokat elsődlegesen Társaság és a Társaság belső munkatársai, illetve megrendelés kézbesítése érdekében szerződéses partnerei jogosultak megismerni. A Társaság gondoskodik azonban arról, hogy a Felhasználó személyes adatait nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. A weboldal informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Társaság, mint Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. A Társaság, mint Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

inShop.hu webáruház Kft.

7.3. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására fentieken túl kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

VIII. Felhasználói jogosultságok és jogérvényesítési lehetőségek

8.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Társaság, mint Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. A Társaság, mint Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.2. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek

újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli jogszabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja, illetve a Társasághoz az alábbi elérhetőségeken fordulhat további adatkezelési kérdéseivel:

Postai úton: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 55..

E-mail útján: info@vethome.hu

8.3. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat a Társaság adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8.4. Abban az esetben, ha a Felhasználó a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, illetve a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Szolgáltató megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

 

IX. E-mail címek felhasználása

9.1. A Társaság, mint Szolgáltató hangsúlyos figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése mindenekelőtt a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítését, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, ezért elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

9.3. A Társaság, mint Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

9.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

X. Záró rendelkezések

10.1. A Társaság, mint Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

10.2.Minden olyan esetben, amikor a Társaság, mint Szolgáltató a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót előzetesen tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

10.3. A Társaság, mint Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint teljesíti azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, továbbá mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Valamint kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10.4. A Társaság, mint Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm…

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.